Veřejná zakázka: Generel dopravy města Ostrov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 527
Systémové číslo: P21V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 2104
Datum zahájení: 28.01.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generel dopravy města Ostrov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, resp. zpracování základního dopravně – inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy, který identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhuje opatření na jejich řešení.
Generel je „ucelený souhrn opatření = strategie“, přičemž může vytvořit závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v území (infrastrukturu). Generel popisuje také řešení koncepčních otázek v oblasti veřejných služeb (hromadné dopravy apod.), nebo další čistě politické a administrativní opatření (zklidnění centra, bezpečnost provozu apod.)
Předmětný dokument vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se jedná o jeden z významných územně plánovacích podkladů rozvoje území.
Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá, řešení střednědobá a řešení dlouhodobá.
Rozsah prací:
Zpracováním generelu dopravy (dále také jen „GD“) bude vytvořena ucelená analýza jednotlivých dopravních systémů v území a analýza jejich vzájemné interakce. Zadavatel bude tuto problematiku řešit pomocí navržených opatření (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé).
Úkolem GD je analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravy v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán a navazující dokumentace potřebná. GD musí v co největší míře respektovat územní plán (dále také jen „UP“), je však možné navrhnout po řádném odůvodnění a projednání se zadavatelem řešení odchylné od UP a po schválení GD bude UP změněn.
Zadavatel preferuje řešení, která povedou ke zvýšení podílu na dělbě přepravní práce ve prospěch nemotorové dopravy a dopravy hromadné. Zpracovaný dokument stanoví podmínky pro dosažení následujících základních cílů, které budou sloužit k naplnění vize zadavatele, jako čistého, zdravého a prosperujícího města:
• Zlepšení mobility a dostupnosti města - zlepšení mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace, zlepšení dostupnosti pro všechny cíle jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas, podpora intermodality.
• Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel - rozšiřování sítě cyklistické a pěší infrastruktury, snížení tranzitu nákladní dopravy městem, snížení individuální automobilové dopravy, odstranění krizových míst a snížení nehodovosti, zvýšení ochrany obyvatel.
• Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží - zajištění podmínek pro intenzivnější využívání prostředků veřejné hromadné dopravy – zvýšení cestovní rychlosti a rozšíření nabídky tras, zkvalitnění informačního servisu, rozšiřování služeb dopravního integrovaného systému, optimalizace systému logistiky.
• Zvýšení kvality života ve městě - rozvoj veřejných prostranství, snížení dopravní zátěže, optimalizace systému parkování, snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí – snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby energie.
• Ekonomický a společenský rozvoj města - zajištění udržitelné dopravní infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti bydlení i podnikání, snížení poptávky po individuální automobilové dopravě s využitím managementu mobility a zapojením velkých zaměstnavatelů.
• Zlepšení image města - zvýšení atraktivnosti města, zvýšení potenciálu cestovního ruchu prostřednictvím managementu mobility – zvýšení kvality a rozšíření nabídky mobility, propagace udržitelné dopravy
Členění generelu dopravy:
Generel dopravy (GD) bude řešit tyto druhy dopravy a jejich vzájemnou interakci:
• Síť komunikací – automobilová doprava,
• Hromadná doprava,
• Statická doprava,
• Cyklistická doprava,
• Pěší doprava
Jednotlivé generely budou vypracovány v samostatných částech a projednány budou odděleně. Z hlediska zpracování je GD rozdělen do části analytické a do části návrhové. Návrhové části jednotlivých generelů budou vzájemně koordinovány.
Samostatnou částí Generelu dopravy je:
• Zpracování dopravně – sociologického průzkumu dopravního chování, jehož cílem je zjištění dělby přepravní práce
• Tvorba multimodálního dopravního modelu
Cílem analytické části je zjištění stávajícího stavu území v oblasti městské dopravy a mobility, definování výchozího stavu vyjádřeného vstupními hodnotami indikátorů v jednotlivých oblastech mobility.
Budou analyzovány konkrétní problémy a příležitosti města v oblasti udržitelné mobility (SWOT analýza), zpracovány prognózy s posouzením vývoje, které budou projednány s klíčovými partnery a veřejností.
Cílem návrhové části je navržení strategické koncepce rozvoje dopravy ve městě s vazbou na spádové území, v souladu s podmínkami a potřebami územního plánování. Na základě tvorby scénářů vývoje budou
navržena konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního systému vyplývajících ze závěru analytické části a stanoveny indikátory dopadu, které budou měřítkem pro zajištění udržitelného rozvoje dopravy.
Z hlediska časového bude návrh opatření proveden pro krátkodobý horizont, pro výhledové období po roce 2031 bude vyhodnocena a doplněna stávající koncepce dopravních staveb pro účely územního plánování. Souhrn všech opatření včetně odhadu nákladů bude uveden v samostatném dokumentu.
Všechna navržená opatření budou rozdělena do skupin dle ekonomické náročnosti na organizačně technická opatření, rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a nové investice v dopravní infrastruktuře.
Podrobný popis rozsahu předmětu veřejné zakázky - zpracování generelu dopravy - je dále uveden v zadávací dokumentaci.
Služby budou provedeny v rozsahu a za podmínek dle této výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace včetně příloh.
Předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 520 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky