Smlouva: Koupaliště Ostrov, vestavba soc. zařízení ve 2. NP objektu na st. p. č. 1435 v k. ú. Ostrov nad Ohří

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 28
Evidenční číslo: 2301
Datum uzavření smlouvy: 15.02.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 826 915,51
Cena v Kč vč. DPH: 1 000 567,77
Zadávací řízení: Koupaliště Ostrov, vestavba soc. zařízení ve 2. NP objektu na st. p. č. 1435 v k. ú. Ostrov nad Ohří

Název (předmět)

Koupaliště Ostrov, vestavba soc. zařízení ve 2. NP objektu na st. p. č. 1435 v k. ú. Ostrov nad Ohří

Stručný popis

Předmětem zakázky je vestavba soc. zařízení ve 2. NP stávajícího objektu na st. p. č. 1435 v k. ú. Ostrov nad Ohří.
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy části 2. NP stávajícího objektu. Navržené stavební úpravy řeší vybudování nových WC ženy ve 2. NP objektu, jako rozšíření kapacity stávajícího sociálního zázemí areálu koupaliště v Ostrově. Objekt bude i nadále užíván jako technické, sociální a stravovací zázemí koupaliště.
Budou provedeny nové řezané, vrtané a bourané prostupy a drážky pro nové rozvody. V případě potřeby dojde ve stávajících prostorech objektu k rozebrání příslušných částí sádrokartonových podhledů a předstěn pro vedení nových rozvodů instalací. Případné zásahy do nosných konstrukcí včetně statického zajištění je nutno staticky posoudit v souvislosti se skutečným stavem konstrukcí zjištěných při provádění stavby. Posouzení provede projektant. Před dokončením statického posouzení nebude možné zahájit bourání nosných konstrukcí.
Nové dělící konstrukce (příčky tl. 75 a 150 mm) budou prováděny z lehkých pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Kotvení příček ke stávajícímu zdivu bude provedeno pomocí nerezových spojek (spojka zdiva upevněna do nosného zdiva hmoždinkou).
Bude provedeno zaplentování vnitřního líce stávajícího okenního otvoru předstěnou ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm (desky do vlhkého prostředí) na rošt ze systémových ocelových pozinkovaných profilů.
V pozici příčky bude doplněn nový zavěšený sádrokartonový podhled.
Na nových příčkách bude nejprve nataženo lepidlo s armovací tkaninou, která bude opět přetažena lepidlem. Následně bude provedena jemná štuková omítka. Rohy vnitřních zdí budou opatřeny rohovými lištami.
Vnitřní stropy a stěny budou opatřeny bílým nátěrem.
Vnitřní obklady budou provedeny z keramických obkladaček do výšky 2650 mm za použití nerezových rohových lišt, podlahy budou provedeny z keramické protiskluzné dlažby.
Tepelná izolace vnější předstěny zaplentovaného okna bude z desek z kamenné vlny tl. min. 60 mm. Podlaha bude zateplena z desek z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 50 mm.
Podrobněji viz projektová dokumentace a položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy