Smlouva: Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov - Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22
Evidenční číslo: 2307
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 39 819 497,95
Cena v Kč vč. DPH: 48 181 592,51
Zadávací řízení: Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov - Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace

Název (předmět)

Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov - Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení nástavby objektu školní družiny a rekonstrukce hlavních rozvodů vody a kanalizace na Základní škole Ostrov, Májová 997.
Předmětem stavby je nástavba na stávajícím pavilonu školní jídelny a družiny. Obsahem nástavby je doplnění nedostatečných kapacit školní družiny o nové, dostatečně prostorné učebny, dále o potřebné zázemí pedagogů družiny a o víceúčelový prostor auly, který bude sloužit také jako počítačová učebna. Navržené jsou 4 učebny družin, každá o ploše cca 50 m2. V podélném křídle nástavby je ve střední části vedena podélná chodba. Na východní stranu chodby jsou navrženy 3 učebny pro 30 dětí, na stranu západní hygienické zázemí dětí, vychovatelek a kancelář. Podélná chodba je ukončena na ose severního příčného křídla chodbou příčnou, která vede k aule (počítačové učebně) na západní straně a na východní straně k únikovému schodišti. To bude přistaveno k SV rohu pavilonu a bude zároveň sloužit k přístupu rodičů na slavnostní akce v aule. Aule je doplněna o kuchyňku a sklad nábytku. Severně od příčné chodby bude navržena ještě 1 menší učebna pro 20 dětí. Současně bude řešen bezbariérový přistup do dotčeného křídla budovy pomocí vertikální bezbariérové plošiny.
Součástí stavby je rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace v objektu školy. Ohřev teplé vody pro provoz školy je zajišťován centrálně přes výměníkovou stanici v objektu. Splaškové vody z osazených zařizovacích předmětů jsou svedeny do stávající ležaté kanalizace vedené v podlaze I.PP do veřejné stokové sítě. Napojení na rozvod studené, teplé a cirkulace teplé vody bude provedeno přes uzavírací armatury s vypouštěním na stávající ležatý rozvod na chodbě pod stropem v I.PP. Rozvody požárního vodovodu vč. hydrantových skříní budou zachovány.
Provádění díla bude prováděno za provozu školy. Účastník tuto skutečnost zohlední v podané nabídce. Provoz staveniště a provádění prací bude této skutečnosti podřízen.
Blíže viz projektové dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Ostrov
  • IČO: 00254843
  • Poštovní adresa:
    Jáchymovská 1
    36301 Ostrov
  • Název odboru: Odbor městských investic a správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy